Career

Job Vacancies - Laem Chabang

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable)

  ลักษณะงาน
  • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า 
  • ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (F&V) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งความสะอาดของผู้ผลิต, การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
  • ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)
  • ควบคุมและดูแลการสูญเสียสินค้าโดยการให้คำแนะนำกับพนักงานในแผนกถึงวิธีการที่ถูกต้องในการดูแลสินค้า และแนะนำกลยุทธ์ต่างๆอันได้แก่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า หรือ การลดราคาสินค้าลง ภายใต้การอนุมัติของผู้จัดการแผนกอาหารสด
  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาอาหาร , พืช , ประมง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งหัวหน้างานในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตอาหาร
  • สะดวกในการปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้างานกะได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153
  เปิดสัมภาษณ์แบบ Online “สัมภาษณ์วิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้) ในวันที่ 11/12/2563 สนใจสามารถส่งประวัติเข้าพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th

line