Career

Job Vacancies - Salaya

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมสรุปรายงานต่างๆ ณ สิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกด้านงบประมาณ
  • จัดทำรายการความถูกต้องในการเบิกของภายใน,การจัดซื้อของใช้ในสโตร์ (ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าขาย) และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในสาขาและการจัดทำรายงานสรุปเงินสดย่อยของสาขา
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  • ตรวจสอบรายงานการสรุปการจัดเก็บรายได้อื่นๆ ของสาขา (Other Income) ที่นอกเหนือจากยอดขาย รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่เช่า
  • จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • ประกาศยีบัตร หรือปริญญาตรีด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

line