Career

Job Vacancies - Ayutthaya

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  • จัดทำรายงานสรุปประจำวัน สำหรับสินค้า X-Dock และ Stock เพื่อตรวจสอบเอกสารจาก QC กับข้อมูลที่ 3rd party ทำการบันทึกลงระบบ
  • จัดทำรายงานรายสัปดาห์สรุปสินค้าประเภทผัก-ผลไม้(X-Dock) ที่มีการClaim คุณภาพพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลจำนวนสินค้าที่รับเข้าDC ทั้งหมด ร่วมกับข้อมูล CA ของสินค้าแต่ละItemแต่ละPO
  • จัดทำรายงานแจ้งข้อมูลการ Hold สินค้าแต่ละ Code hold ที่เกินจาก Lead time ที่กำหนดใน End to End process
  • ตรวจสอบข้อมูลการ Hold / Un-hold สินค้า ระหว่างเอกสารจาก QC และรายงาน BOH ของ 3rd party
  • สรุปรายงาน  Hold weekly report ในการจัดทำสรุปข้อมูลการ Hold สินค้าเกิน Lead time ของแต่ละผู้รับผิดชอบ เพื่อสรุปส่งรายสัปดาห์
  • Reconcile เปรียบเทียบ Stock 
  • จัดทำรายงานสินค้า Return ที่สาขาทำการตัดกลับมาที่ DC ประกอบกับข้อมูลการคืนสินค้าให้กับSupplier เพื่อให้ คืนสินค้าให้ครบจำนวน และติดตามผู้เกี่ยวข้องกรณีที่มีสินค้ายังค้างคืนสินค้าให้กับSupplier 
  • ตรวจสอบสินค้า New Item กรณีสินค้าเข้าข่ายควบคุมเพื่อจัดส่งให้กับทาง QA Makro แจ้งยืนยัน 
  • จัดทำรายงานสรุป Transport cost สำหรับสินค้า Frozen ประจำเดือน เพื่อเปรียบเทียบ Cost/Weight
  • จัดทำรายงานการสุ่มตรวจอุณหภูมิก่อนโหลดสินค้าของพนักงานAudit Makro Outsource
  • ควบคุมการขายโฟม - พาเลทเก่า - ซากสินค้าภายใน DC และโอนเงินรายรับจากการขาย
  • จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือนส่งให้กับสำนักงานใหญ่
  • รวบรวมข้อมูลการทำงานของพนักงาน และเอกสารการทำงานล่วงเวลาเพื่อจัดส่งให้กับฝ่ายบุคคล 
  • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆต่างที่ได้รับมอบหมาย

line