Career

Job Vacancies - Nakhon Pathom

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีปกติ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำการบำรุงรักษาในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง Hardware
  • กำกับดูแลเรื่องบำรุงรักษาเครื่อง PC รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุด POS และเครื่องชั่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
  • กำกับดูแลการจัดทำรายงานสรุปต่างๆให้มีความถูกต้องแม่นยำตรงตามเวลา และสามารถนำไปแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันตามเวลาที่กำหนด
  • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตามการพิมพ์ Gap Check Report ให้กับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
  • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายสินค้า , ป้ายราคาสินค้า ให้ทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้อง
  • กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อคประจำปี และการปรับสต็อค

  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน ในซุปเปอร์มาร์เกตที่มีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

line