Career

Job Vacancies - Srinakarin

Type
Zone
Branch

  Role & Responsibility
  • ประสานงานคนขับ เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทันเวลา
  • ดูแลการวางแผนเส้นทางและกำหนดเวลาการขนสินค้าจาก Hub ไปยังลูกค้า โดยใช้บุคลากรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าถูกส่งมอบในสภาพที่ดีที่สุด
  • จัดตารางเวลาการขนสินค้าและเส้นทางการส่ง ของคนขับ ผู้รับเหมาและ / หรือผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงตรวจดูกระบวนการขนและส่งในปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง
  • จัดให้มีรถขนส่งฉุกเฉินตามคำสั่งซื้อ
  • กำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางของ บริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ผู้รับเหมาและ / หรือผู้ให้บริการทั้งหมดปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของ บริษัท กฎหมายและข้อบังคับ
  • รักษาความสัมพันธ์กับ ผู้ขับ ผู้รับเหมาและ / หรือผู้ให้บริการ  เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถรับงานได้แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • จัดการประสิทธิภาพการทำงานรายวันในการขนสินค้าและส่งสินค้า ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การตรงต่อเวลา การควบคุมต้นทุนในการขนส่ง และการขอคืนและเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสินค้าสูญหายในการขนส่ง และสินค้าเสียหาย
  • รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ขับและสินค้าระหว่างทางขนส่ง รับรายงานเกี่ยวกับความเสียหายของยานพาหนะหรือการขนส่งสินค้าอุบัติเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • จัดการรับหรือส่งสินค้า ในกรณีลูกค้าแจ้งขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
  • ดูแลความปลอดภัยและความสะอาดของสภาพแวดล้อมการทำงาน และพื้นที่ของความรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมในคลังสินค้าและขั้นตอนทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ฝึกอบรม กำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย กำหนดภาระงานให้กับพนักงานและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ดูแลให้มีการจัดการกับปัญหาของพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualification
  • ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน
  • ประสบการณ์ 1-2  ปี ในการขนส่ง และการจัดการลูกค้า และมีทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง
  • มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ
  • ต้องมีความรู้การทำงานที่ดีเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
  • ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน
  • ความสามารถในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ
  • ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

  Contact : jobs@siammakro.co.th
  Tel.02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166

line