Career

Job Vacancies - Head Office

Type
Zone
Branch

60 ตำแหน่ง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  สำหรับน้องๆ ที่จบในสายวิทยาศาสตร์อาหาร , ประมง , พืช , เกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือธุรกิจค้าปลีก แม็คโครเปิดรับสมัครน้องๆ ในโครงการ " Operation Trainee Fresh Food " เราจะเฟ้นหาน้องๆ ที่มีความรักและหลงไหลในงานด้านอาหาร หรืองานบริการ เข้ามาร่วมงานกับแม็คโครในตำแหน่ง "หัวหน้าแผนกอาหารสด" โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20,000/เดือน (ในช่วงฝึกงานตามหลักสูตร 6 เดือน บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน)
  น้องๆ ที่ผ่านโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกงานจริงตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ร่วมโครงการ จนน้องๆ สามารถพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เรื่อง Product knowledge , วิธีการบริหารจัดการภายในสาขา , การแก้ไขปัญหา , การคิดและนำเสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีพี่เลี้ยงค่อยติดตามและให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร
  ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของการเรียนรู้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติงานในสาขาของแม็คโครในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใน 1 เดือนแรกของการเริ่มงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เรียนงานในทุกๆ แผนกของฝ่ายอาหารสดของแม็คโคร และเดือนที่สอบจะต้องเลือกแผนกที่ตัวเองจะต้องการจะฝึกงานต่อพร้อมเตรียมทำ Project และเดือนที่ 6 จะมีการนำเสนอ Project ต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสิน ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ผ่านทางบริษัทฯ จะแจ้งสาขาที่จะต้องปฏิบัติงานให้ทราบอีกครั้ง

  คุณสมบัติ
  1.จบปริญญาตรี สาขาอาหาร,ประมง,เกษตร,พืช,สัตว์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอาหาร
  2.อายุไม่เกิน 28 ปี ในวันที่สมัคร
  3.สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้
  4.สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ในสาขาที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด

  ส่งประวัติเข้าพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th

line