Career

Job Vacancies - Head Office

Type
Zone
Branch

5 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
  • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และตรงเวลาที่กำหนด
  • ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครบรอบปีการทำงาน
  • รับผิดชอบดูแลอัตราค้างจ้าง  และสวัสดิการของพนักงาน  งานด้านธุรการทั้งหมดของสโตร์ และให้คำแนะนำในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่บุคคล  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสโตร์
  • ดูแลและจัดสรรสวัสดิการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน
  • จัดตารางกะพนักงานในแผนก


  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 3 – 5 ปี
  • ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ kketkhie@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8166

line