Career

Job Vacancies - Sathorn

Type
Zone
Branch

พนักงานจัดเรียงสินค้า

  ความรับผิดชอบ
  ดูแลรับผิดชอบการจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า ประกอบด้วยการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ หรือตำแหน่งที่กำหนด การดูแลปริมาณสต๊อคสินค้า และกากรจัดเรียงสินค้าเพื่อให้มีสินค้าพร้อม และ
  เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  หน้าที่หลัก
  • ทำหน้าที่จัดเก็บสต๊อคสินค้าในพื้นที่ที่กำหนด รวมถึงการนำสินค้ามาจัดเรียงอย่างเหมาะสม
  • วางแผนทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในคลังสินค้าเพื่อการบริหารสต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  • สอดส่องลูกแลปริมาณ และคุณภาพของสินค้าที่มีการจัดเก็บภายในคลังสินค้า
  • บริหารจัดการสต๊อคสินค้า โดยการทำแผ่นระบุตำแหน่งสินค้า และการนับสต๊อคสินค้า
  • รวบรวมข้อมูล ปัญหาในการทำงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา


  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี

  ลักษณะสำคัญ
  • มีทักษะในการแก้ปัญหา
  • ใช้หลักเหตุและผลในการทำงาน
  • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี
  • เน้นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  • มีความทะเยอทะยานในการทำงาน

line