Career

Job Vacancies - Samsen

Type
Zone
Branch

Staff-Bakery

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตเบเกอรี่ในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบ stock วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า , ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  • รับการทำขนม , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากมีพื้นฐานการทำเบเกอรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีเมล์ HRS21@Siammakro.co.th ,HRM21@Siammakro.co.th  
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ 
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-241-8400 ต่อ 104 ,105

line