Career

Job Vacancies - Rangsit

Type
Zone
Branch

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักของแม็คโคร พยายามเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุโอกาสทางการตลาด และเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดการขายให้แม็คโคร
  • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Key Account ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนการใช้จ่ายของลูกค้าและเพิ่ม loyalty ของลูกค้าที่มี่ต่อแม็คโคร
  • บริหารงานจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง Top Line และ Bottom Line (KPI คือ ยอดขาย กำไร และจำนวนบัญชี)
  •  ทำงานร่วมกับบุคคลากรต่างๆ ในสาขา เช่น SGM / CDM / ASGM / Fresh Manager / Section Manager และ Commercial เพื่อพัฒนาและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าทั้งแบบปกติและแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย
  • ทำงานร่วมกับบุคคลากรต่างๆ ในสาขา เช่น SGM / CDM / ASGM เพื่อให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
  • ประสานงานกับทีม Commercial / Quality Assurance และทีม O2O ที่สาขา เพื่อทำให้มั่นใจว่าปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า 
  • ทำงานร่วมกับทีมการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้าของแม็คโครจะต้องมีความเสี่ยงเป็นศูนย์ 
  • ประสานงาน เตรียมความพร้อม และสนับสนุนในเรื่องของเอกสารทางกฎหมายสำหรับการทำข้อตกลง credit sales 
  • บริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าทั้งภายในและภายนอกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • จัดการกับปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ / บริหาร / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี ที่เกี่ยวกับการขาย การบริหารลูกค้าในบริษัท international หรือ multi-international 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ / การขาย / การต่อรอง / การสื่อสาร / การบริหารจัดการเวลา และการบริหารงานโครงการ
  • ร่าเริง สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ บริหารจัดการได้ดี มีความยืดหยุ่น และทำงานแบบยึดความสำเร็จเป็นหลัก
  • สามารถเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ ได้ หากมีรถส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

line