Career

Job Vacancies - Sukhumvit 71

Type
Zone
Branch

  • รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์และการรับสมัครบุคคลในตำแหน่งงานที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร
  • จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปและบริหารจัดการสำนักงาน 
  • มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมมากที่สุด
  • นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • สื่อสารระเบียบปฏิบัติ รวมท้งแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ
  • รายงานประเด็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี
  • ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้ 
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

line