Career

Job Vacancies - Pathum Thani

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน
  • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกจัดส่ง
  • สนับสนุนการปฎิบัติการจัดสินค้าเพื่อเตรียมงานส่ง ประกอบด้วย ส่วนงานหยิบสินค้า งานจัดแพ็คสินค้า และงานธุรการประสานงานจัดส่ง
  • ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ
  • จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามสายงาน
  • รวมรวมข้อมูลและปัญหาในการทำงาน พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขา Logistic หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี จากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
  • หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดส่งสินค้าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขอพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สะดวกในการปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ 
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่  jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line