Career

Job Vacancies - Nong Chok

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ช่วยผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเลในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อค สินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า, การนำเสนอสินค้า,มอบการบริการด้วยมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้า,จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการของลูกค้า ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ
      1. ช่วยดำเนินการเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้าแก่ผู้จัดการแผนกอาหารสด และวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์ 
      2. ดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานการรับสินค้าอยู่ในระดับสูง และการนำเสนอคุณภาพของสินค้าที่ดี (ตามตัวชี้วัดความสดต่างๆ เช่น กลิ่น และสี) รวมทั้งลักษณะของสินค้า และการหมุนเวียนของสินค้าในพื้นที่ขายตามหลักการหลักการ FIFO ดูแลเรื่องการปรับโอนสินค้า (Mutation) และการตกแต่งสภาพสินค้า  
      3. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป็นไปตามหลักการ FIFO 
      4. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาและได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้
      5. ตรวจสอบความเพียงพอของสินค้า/ดำเนินการสุ่มตรวจสอบจำนวนสินค้าทุกไตรมาสและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่นั้นตรงตามงบประมาณการขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
      6. ให้ความใส่ใจกับความต้องการ/ข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการให้บริการให้อยู่ในระดับสูง และให้บริการตัดแต่ง หั่นเตรียม และทำความสะอาดสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  สร้างความพึงพอใจโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ ข้อตำหนิ และข้อแนะนำต่างๆจากลูกค้า สอนให้พนักงานรู้จักการสบตากับลูกค้าและทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้ามองหา
      7. ทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท  รวมทั้งตามข้อกำหนดของ GMP และมีการสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน
      8. รักษาความสะอาดสต็อกสินค้า, ชั้นวางสินค้า, และพื้นที่การทำงาน (งานดูแลความสะอาด), ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP, (ดูแลและคอยควบคุมการทำงานของพนักงาน PCS รวมถึงกำลังคน)
      • รักษาความสะอาดในพื้นที่จัดเตรียมสินค้า, ถาดวางสินค้า, บ่อปลาและชั้นวางสินค้า(ปฏิบัติตามตารางการทำงานความสะอาด ฯลฯ)
      • ไม่ปล่อยให้มีสินค้าตกอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล
      9. รักษามาตรฐานของส่วนแสดงสินค้า/ส่วนนำเสนอสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูง
      • ดูแลการเติมสินค้า โดยให้ความสำคัญกับ สินค้าลงวารสารแม็คโครเมล์,สินค้าขายดี,สินค้าที่ขาดจากชั้นตามรายงาน Gapcheck ก่อนเสมอ
      • สอนทฤษฎี 6 Right +1 (สินค้าถูกต้อง สถานที่เหมาะสม, เวลาเหมาะสม ราคาเหมาะสม คุณภาพเหมาะสม สภาพเหมาะสม ร่วมกับการบริการที่เหมาะสม) และติดตามให้มีการปฏิบัติ
      • ดูแลและทบทวนการจัดวางสต็อกและทำการจัดวางสต็อกสินค้าใหม่ตามระยะเวลา (ตามสีและชนิดของสินค้า) รวมทั้งมีการจัดการสินค้าขายดี สินค้าขายได้ช้า เช่นกัน
      • ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)
      • ควบคุมและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าป้ายสินค้า และป้ายราคาทั้งหมดถูกต้องตรงตามข้อมูลล่าสุด มีการสแกนป้ายราคา ป้ายสินค้า และบาร์โคดของสินค้าจากผู้ผลิตอย่างเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องได้ถูกติดอยู่ ณ จุดขายตลอดเวลา
      • ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าตามที่ถูกกำหนดจากแผนกจัดซื้อ
      • ทำให้แน่ใจว่ามีการรักษาคุณภาพน้ำแข็งที่ใช้ในการจัดเรียงสินค้าอย่างเหมาะสม
      • ทำให้แน่ใจว่าเครื่องผลิตน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งได้เพียงพอต่อการใช้งานและมีการบำรุงรักษาที่ดี (ร่วมกับแผนก GA)
      • ทำให้แน่ใจว่าบริเวณที่จัดแสดงปลาเป็นมีสภาพที่ดี (คุณภาพของน้ำในบ่อ เป็นต้น)
      • มีการระมัดระวังระดับของกลิ่นในบริเวณแผนก
      10. ควบคุมงานเกี่ยวกับการทำลายสินค้าทิ้งและการเคลียร์สินค้าตามกระบวนการ ที่ได้กำหนดไว้
      • ดำเนินการให้มั่นใจว่าสินค้าที่เรื่อมเสื่อมสภาพ มีการตกแต่ง หรือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ตามความเหมาะสม
      • ดูแลตรวจสอบกระบวนการทำลายสินค้าทิ้ง การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และการเคลียร์สินค้า 
      • ดูแลการบันทึกการทำลายทิ้งและเคลียร์สินค้าให้มีความถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง
      • กรณีผู้จัดการแผนกอาหารสด/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสาขาไม่อยู่ ให้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสต็อคสินค้า และขออนุมัติจากผู้จัดการทั่วไปของสาขา
      11. บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้หรือน้อยกว่า 
      • ควบคุมและดูแลการสูญเสียสินค้าโดยการให้คำแนะนำกับพนักงานในแผนกถึงวิธีการที่ถูกต้องในการดูแลสินค้า และแนะนำกลยุทธ์ต่างๆอันได้แก่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า หรือ การลดราคาสินค้าลง ภายใต้การอนุมัติของผู้จัดการแผนกอาหารสด
      • นำเสนอและวางสินค้าในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่ำ
      • ระมัดระวังการทุจริตของ  พนักงาน ลูกค้าและผู้ผลิต
      • ปรึกษาร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการวางแผนตารางการนับสต็อกสินค้า
      • ตรวจสอบขั้นตอนการเช็คสต็อคสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
      • ตรวจสอบและติดตามการเช็คสต็อคสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงบันทึกของพนักงานให้มีความถูกต้อง
      12. ดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเช็คสต็อกสินค้า
      • มีการเตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์ ก่อนถึงวันเช็คสต็อก
          ◦ ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและชั้นวางสินค้า, เป็นไปตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแผนงานของALC ที่กำหนดไว้
      • จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้บนชั้นหรือพื้นที่ที่ได้ เตรียม / จองไว้
      • สินค้า Pre-count ได้ถูกนับอย่างถูกต้องในวันเช็คสต็อก
              ▪ ดำเนินการให้มั่นใจว่าALC ลงข้อมูลจำนวนสินค้าที่ตรวจนับอย่างถูกต้องในระบบ
      • ตรวจสอบรายงานผลต่างการนับสต็อกและทำการนับครั้งที่ 3 ในวันถัดไป โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการแผนกALC&Admin
      13. ควบคุมและมอบหมายงานเกี่ยวกับบริหารและจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
              ▪ ดำเนินการให้มีการใช้งานเครื่องมือของหน่วยงานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาตามข้อแนะนำของผู้ผลิต ให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดี
              ▪ ประสานงานกับALCและแผนกGA ในการทำความสะอาดเครื่องมือตามคำร้องขอของพนักงาน หรือตามกำหนดการซ่อมบำรุง  
              ▪ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงได้รับการปฏิบัติตามและสอดคล้องกับนโยบายของการบริหารจัดการ (ตรวจสอบตามรายการที่กำหนด)
      • ดูแลและควบคุมให้มีการสั่งซื้อป้ายบรรจุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการใช้งานผ่านALC&Admin
      14. ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนกอาหารสด/ ผู้จัดการทั่วไปของสโตร์/ ผู้จัดการประจำวัน

  ทักษะที่ต้องการ
  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ:  
      1. จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ความสามารถหลัก 
      1. ละเอียด รอบคอบ 
      2. ยืดหยุ่น 
      3. ทำงานเป็นทีม 
      4. กล้าตัดสินใจ 
      5. มีแรงจูงใจ 
      6. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
      7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 
      8. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ 

  ความสามารถทางเทคนิค
      1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากเคยทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      2. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
      3. มีมนุษยสัมพันธ์ 
      4. เป็นผู้นำ
      5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm108@siammakro.co.th, hrs108@siammakro.co.th หรือติดต่อ                       สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาหนองจอก โทร 02-017-0000 ต่อ 104,105

line