Career

Job Vacancies - Kamphaeng Phet

Type
Zone
Branch

Section Manager – Frozen

  ลักษณะงาน

  1. ควบคุมและมอบหมายงานในเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า แก่ผู้จัดการแผนกอาหารสด และวางแผนกล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมล์
  2.  ควบคุมการจัดเรียงสินค้าที่ดีตามมาตรฐาน รวมทั้งสินค้ามีสภาพที่ดี ดูแลการขายสินค้าที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และการหมุนเวียนของสินค้าในพื้นที่ขายตามหลักการ FIFO
  3. ควบคุมและมอบหมายงานการจัดสต็อกสินค้าเป็นไปตามหลักการ FIFO
  4. ดำเนินการตามข้อกำหนด GMP
  5. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดสต๊อกสินค้า ชั้นวางสินค้า
  6. ควบคุมและดำเนินการเรื่องราคาและป้ายราคาสินค้าถูกต้อง
  7. บริหารและจัดการยอดสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25 – 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าแช่แข็ง หรืองานห้างสรรพสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. มีใจรักงานบริการ, มีภาวะผู้นำ
  6. มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm45@siammakro.co.th, hrs45@siammakro.co.th, pcharoens@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากำแพงเพชร โทร 055-717777 ต่อ 104, 105

line