Career

Job Vacancies - Kanchanaburi

Type
Zone
Branch

ช่างซ่อมบำรุง

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในสาขา , งานสาธารณูปโภค , บ่อบำบัด , CCTV 
  • ดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานที่
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,ไฟ้ฟ้ากำลัง,เครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอาคาร , งานสาธารณูปโภค อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์  hrm46@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  034-699609 ต่อ 104-105

line