Career

Job Vacancies - Kanlapaphruek

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

    
  Role & Responsibility 
   
  1. สรรหาลูกค้าในพื้นที่เพื่อเข้ามาซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดย focus ในกลุ่ม HORECA และ Retailer 
  2. พัฒนายอดขายจากฐานลูกค้าเดิมโดยมอบหาโอกาสในการขายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่ยังไม่มียอดซื้อจากลูกค้ารายเก่า 
  3. วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆทีมีผลต่อยอดขาย 
  4visit ลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่ 
  5. จัดทำ Action Plan ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของทางสาขา 
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    
  Qualification 
   
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์งานขายในธุรกิจ Retail business , FMCG , Food Service หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีทักษะงานขาย และงาน service 
  4Logic ดี , positive thinking , can do attitude 
    
  Contact jobs@siammakro.co.th 
  Tel.02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166 

line