สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เกาะสมุย

ประเภท
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบสภาพ Hardware ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาตลอดจน ISD สำนักงานใหญ่ทราบหากมีปัญหา หรือแจ้งบริษัทฯให้เข้ามาทำการซ่อมบำรุง Hardware
  • ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูล ณ จุด  POS รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดอื่น ๆรวมทั้งทำการสำรองข้อมูลประจำวัน,ประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ตรวจสอบรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดทำรายงานสต็อก, การเก็บรักษาและรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ ISD สำนักงานใหญ่
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆในสโตร์ในการซ่อมบำรุงระบบ Hardware ในขั้นต้น
  • ดำเนินการ Key – in การสั่งซื้อผ่านระบบ OPL หรือ SuChaMa และบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบคออมพิมเตอร์ให้ถูกต้อง
  • สนันสนุนส่วนงาน Operation Sales Floor กรณีส่งแฟ็กซ์สั่งสินค้าเร่งด่วน (Telephone Order) ให้กับ Supplier
  • จัดพิมพ์รายงานสต็กสินค้า Aging, Neverbeen Sold, Slow Moving
  • เข้าร่วมการเช็คสต็กสินค้า Year-End และ Cycle Stock Take
  • จัดทำป้ายราคาสินค้าแปละป้ายสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง 
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์การด้านคอมพิวเตอร์   อย่างน้อย   1   ปี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm31@siammakro.co.th, hrs31@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย  โทร.  077 – 960140   ต่อ   104

QR code