สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ถลาง

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • จัดทำใบคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อส่งให้ฝ่ายจัดการสินค้าขาออกดำเนินการจัดเตรียมสินค้า
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคำสั่งซื้อในด้านชนิด ปริมาณ
  • จัดทำรายงาน และตารางเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อทั้งในด้านวันที่ เวลา และมูลค่า
  • ออกเอกสารใบรับเงิน ใบลดหนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า
  • บริหารข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ภายในแผนก เพื่อนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  • ทำงานและวางแผนร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในคลังสินค้า ในการจัดสินค้าตามวันที่และเวลาที่นัดหมายเพื่อทำการจัดส่ง
  • ให้คำปรึกษา และดูแลอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ภายในแผนก
  • จัดเอกสารประกอบการทำงานอื่นๆ เช่น ใบโอนย้ายสินค้า ใบเบิกสินค้า
  • รวบรวมข้อมูล ปัญหาในการทำงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับกลาง
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความเข้าใจด้านบัญชีเบื้องต้น
  • มีทักษะในการแก้ปัญหา ใช้หลักเหตุและผลในการทำงาน
  • สามารถประสานงาน และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี
  • เน้นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm75@siammakro.co.th, hrs75@siammakro.co.th หรือติดต่อ  สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…ถลาง...โทร…076-688-300…ต่อ…104, 105…

QR code