สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ถลาง

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานแผนกแคชเชียร์

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบสินค้าที่นำออกจากสโตร์ว่าได้ชำระค่าสินค้า หรือได้รับอนุมัติให้นำออกอย่างถูกต้องตามใบเสร็จรับเงิน
  • สุ่มเช็คสินค้าที่ลูกค้าซื้อและเปรียบเทียบจำนวนที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน ถ้ามีผลต่างต้องทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
  • ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีมูลค่าสูง และวันที่ในใบเสร็จ
  • ป้องกันและลดยอดสูญเสียตลอดจนการขโมยสินค้า, ความเสียหายและความผิดพลาด
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่ายในสโตร์
  • กรณีตรวจสอบพบว่ามีการนำสินค้าออกโดยเจตนาทุจริต ต้องแจ้งให้ Duty Mgr. ทราบทันที
  • เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วต้องประทับตรา “ตรวจแล้ว” ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานว่ารายการสินค้าถูกต้อง
  • ตรวจสอบสินค้าของแถมและใบเสร็จของแถมที่ลูกค้าได้รับให้ถูกต้องตรงกัน
  • จัดทำรายกงานความผิดพลาดในการแสกนสินค้าของแคชเชียร์ในสมุดคุม Log Book และสรุปส่ง Supv.-Cashier 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี
  • มีความสามารถในการคำนวน
  • มีความซื่อสัตย์
  • ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
  • ทำงานโดยมุ่งผลลัพธ์ในระดับสูง

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm75@siammakro.co.th, hrs75@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…ถลาง...โทร…076-688-300…ต่อ…104, 105…

QR code