สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตรัง

ประเภท
เขต
สาขา

1 ตำแหน่ง

  • เพศ ชาย
  • อายุ 23 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หากไม่มีวุฒิปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์ตรง สามารถเข้ามาเพื่อยื่นใบสมัครให้ฝ่ายบุคคล ประกอบการพิจารณาได้ ซึ่งต้องมีประสบการณ์ตรงเท่านั้น)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า
  • ดูแลเครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • จัดทำรายงานต่างๆ บันทึกข้อมูล Report Sale
  • จัดทำป้ายสินค้าและป้ายราคาสินค้า
  • บันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบ
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  สวัสดิการที่จะได้รับ
  • เงินโบนัสประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
  • เงินสวัสดิการพนักงานที่คลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกประกันสังคม
  • เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
  • เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/ มารดา/ คู่สมรส/ บุตร
  • ประกันชีวิตกลุ่ม 36 เท่าของอัตราเงินเดือน และช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทอีก 4 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
  • กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
  • เงินค่าทำงานกะ 
  • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด สำหรับพนักงานสาขา
  • เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำรายไตรมาส สำหรับพนักงานสาขา
  • เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
  • เสื้อโปโลเพื่อใส่ปฏิบัติงาน
  • ห้องอาหารพนักงานในราคาประหยัด ฯลฯ
  ท่านใดสนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถโทรติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เบอร์โทรศัพท์ 075-828-038 ต่อ 104 - 105

QR code