สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตรัง

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Manager IT)

  รายละเอียดงาน
  • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
  • กำกับดูแลการสรุปรายงานยอสูญเสียของทุกส่วนงาน
  • กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะการประสานงานที่ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านฐานข้อมูลหรือไอที 3-5 ปีขึ้นไป

QR code