สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตรัง

ประเภท
เขต
สาขา

  รายละเอียดงาน 
  • บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก
  • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน
  • เพิ่มยอดขายโดยการแนะนำ การวางแผน และสนับสนุนกลยุทธ์การขาย


  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 3-5 ปีขึ้นไป ในธุรกิจค้าส่ง
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

QR code