สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เกาะสมุย

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายในระบบการจัดการสต็อคสินค้าในคลังให้เป็นไปตามหลักการ FIFO
  • ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกาจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต ให้ทำการส่งมอบสิ้นค้าตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • ให้ความใส่ใจกับความต้องการ ข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมไปถึงรักษาระดับคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในระดับสูง
  • ให้ความใส่ใจกับความต้องการ/ข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการให้บริการให้อยู่ในระดับสูง   สร้างความพึงพอใจโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ   ข้อตำหนิและข้อแนะนำต่างๆจากลูกค้า  สอนให้พนักงานรู้จักการสบตากับลูกค้าและทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้ามองหา
  • ปฎิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท   รวมทั้งตามข้อกำหนดของ GMP และมีการสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน
  • ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายในการรักษาความสะอาดสต็อคสินค้า,ชั้นวางสินค้า,และพื้นที่การทำงาน (งานดูแลทั่วไป),ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP ไม่ปล่อยให้มีสินค้าตกอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล
  • ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายในการจัดเรียงสินค้าให้มีความสวยงามและอยู่ในมาตรฐานระดับสูงรวมทั้งการเติมสินค้า  การการนำสินค้าที่เสียหายหรือคุณภาพต่ำออกจากพื้นที่ขาย
  • ช่วยเหลืองานดูแลป้ายสินค้าที่แผนกให้ราคาถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการนับสต็อคสินค้า
  • ช่วยเหลือในงานที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร/เครืองมือ
  • ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมอบหมายจาก หัวหน้างาน/ผู้จัดการแผนก/ผุ้จัดการแผนกอาหารสด/ผู้จัดการทั่วไปของสโตร์/ผู้จัดการประจำวัน  


  คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง 
  • วุฒิการศึกษา  มัธยมปลาย
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย   2-4   ปี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  •  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm31@siammakro.co.th, hrs31@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย  โทร.  077 – 960140   ต่อ   104

QR code