สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครราชสีมา

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

1 ตำแหน่ง

  หน้าที่หลัก
  • ดูแลรับผิดชอบในการประสานงานลูกค้า รับออเดอร์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำสั่งซื้อก่อนทำการจัดส่งให้แผนกหยิบสินค้า
  • จัดทำใบสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อส่งให้ฝ่ายจัดการสินค้าขาออกดำเนินการจัดเตรียมสินค้า
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคำสั่งซื้อ ในด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพสินค้า รหัสสินค้า
  • ตรวจสอบยืนยันในด้าน วันที่และเวลา ที่จะทำการจัดส่งให้ลูกค้า
  • จัดทำรายงาน และตารางเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อทั้งในด้านวันที่ เวลา และมูลค่า
  • ออกเอกสารใบรับเงิน ใบลดหนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ลูกค้า
  • บริหารข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ภายในแผนก เพื่อนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  • ทำงานและวางแผนร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในคลังสินค้า ในการจัดสินค้าตามวันที่และเวลาเพื่อจัดส่ง
  • ให้คำปรึกษา และดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในแผนก
  • จัดเอกสารประกอบการทำงานอื่นๆ เช่น ใบโอนย้ายสินค้า ใบเบิกสินค้า
  • รวบรวมข้อมูล ปัญหาในการทำงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปวส.
  • มีประสบการณ์ การทำงานคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ กลาง ( หากจบสาขาบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )  คุณลักษณะ
  • มีทักษะในการทำงานเอกสารและงานประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
  • การติดตามงาน
  • มีทักษะในการแก้ปัญหา


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm07@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด
  ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (044) 008452 – 66 ต่อ 104 , 105

QR code