สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ขอนแก่น

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลทั่วไป Officer - HR ประจำสาขา

  1. รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์และการรับสมัครบุคคลในตำแหน่งงานที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร
  2. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน ดูแลงานด้านธุรการทั่วไปและบริหารจัดการสำนักงาน 
  3. มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมมากที่สุด
  5. นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  6. สื่อสารระเบียบปฏิบัติ รวมท้งแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ
  7. รายงานประเด็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน


  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปี ในตำแหน่งหัวหน้างานของฝ่ายบุคคล
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) เบื้องต้นได้

QR code