สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - หนองบัวลำภู

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ควบคุมและจัดการบริหารการสั่งซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการบริการ
  • รักษามาตรฐานการจัดเรียงและการจัดเก็บสินค้า
  • บริการจัดการ Stock สินค้าให้เพียงพอ
  • ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า และการประสานงานขายกับหน่วยงานต่าง ๆ
  • ดูแล และ ควบคุมยอดสูญเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • ติดตามเรื่องการประชาสัมพันธ์การขาย ตามโปรโมชั่นของบริษัท
  • ติดตาม ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • 1จบวุฒิการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ขึ้นไป 
  • 2อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
  • 3มีประสบการณ์ในสายงานและระดับหัวหน้างานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย  3-5  ปีขึ้นไป
  • 4มีภาวะความเป็นผู้นำ
  • 5มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  • 6มีทักษะในการวางแผนและการจัดการ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm107@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาหนองบัวลำภู  โทร. 095-763-4122 หรือ 042-007-900 ต่อ 104,105

QR code