สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ฝาง

ประเภท
เขต
สาขา

เลขานุการ Staff1-Center

  ลักษณะงาน
  • รับและกระจายข่าวสารหรือข้อมูลที4ได้รับจาก Email, Fax, จดหมาย ให้กับแผนกต่างๆ ได้ทราบ
  • จัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน
  • จัดเตรียมเอกสารเสนอเซ็นต์ให้กับ SGM
  • จัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็ นระเบียบ
  • จัดทําเอกสารประชุมและรายงานการประชุม
  • ช่วยติดตามงานจากแผนกต่างๆ
  • ช่วยพิมพ์งาน พิมพ์ email หรือช่วยเหลืองานด้านเอกสารให้กับแผนกต่างๆ ที4ต้องการความช่วยเหลือ
  • แปลเอกสารหรือ email ภาษาอังกฤษ ให้กับแผนกต่างๆ ที4ต้องการความช่วยเหลือ
  • นัดหมายหรือรับนัดหมายผู้ที4จะติดต่อกับ SGM
  • ทํางานตามที4ได้รับมอบหมายจาก SGM


  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เลขานุการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์เลขานุการ ในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสื่อสารได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm81@siammakro.co.th ,  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แม็คโคร สาขาฝาง โทร 052-003800 , 062-0465347

QR code