สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำปาง

ประเภท
เขต
สาขา

เลขานุการผู้จัดการสาขา

  ลักษณะงาน

  • รับและกระจายข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจาก Email, Fax, จดหมาย ให้กับแผนกต่าง ๆ ได้ทราบ
  • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน
  • จัดเตรียมเอกสารเสนอเซ็นต์ให้กับผู้จัดการสาขา
  • จัดทำเอกสารประชุมและรายงานการประชุม
  • ติดตามงานจากแผนกต่าง ๆ
  • ช่วยพิมพ์งาน พิมพ์ Email หรือช่วยเหลืองานด้านเอกสารให้กับแผนกต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
  • นัดหมายหรือรับนัดหมายผู้ที่จะติดต่อกับผู้จัดการสาขา
  • ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

  คุณสมบัติ
  • เพศหญิง  อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านเลขานุการ หรืองานธุรการ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงาน


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105

QR code