สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำปาง

ประเภท
เขต
สาขา

Section Manager - Frozen (ผู้จัดการส่วน สินค้าอาหารแช่แข็ง)

  ลักษณะงาน
  • มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกสินค้าอาหารแช่แข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า ให้การบริการลูกค้าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
  • ควบคุมและมอบหมายงานในเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า วางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
  • ควบคุมและมอบหมายงานเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป็นไปตามหลักการ FIFO
  • ดำเนินการร่วมกับแผนกตรวจรับสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
  • 5ให้ความใส่ใจกับความต้องการ / ข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการบริการให้อยู่ในระดับสูง สร้างความพึงพอใจโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ
  • ควบคุมและมอบหมายงานด้านการรักษาความสะอาดสต็อกสินค้า,ชั้นวางสินค้า,และพื้นที่การทำงาน,ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP
  • ดูแลการเติมสินค้า โดยให้ความสำคัญกับสินค้าลงวารสารแม็คโครเมลล์ สินค้าขายดี และสินค้าที่ขาดก่อนเสมอ
  • ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของป้ายราคา
  • บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้หรือน้อยกว่า
  • บริหารและจัดการตารางการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง  อายุ 28 – 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี งานแผนกอาหารสด ในห้างสรรพสินค้า
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพอใช้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, wkornsop@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105

QR code