สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตราด

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  • ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ 
  • ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือผู้จัดการประจำวัน
  • ตรวจรับสินค้าได้ตรงตามเอกสารกำหนด หากสินค้าขาดหรือเกิน ฝ่ายรับสินค้าจะต้องทำการตัด DA ให้ถูกต้อง
  • ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก ในกรณีที่พบว่าการจัดส่งสินค้ามีปัญหา หรือสินค้าที่ส่งมีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันการสูญหาย
  • ยืนยันเอกสารเกี่ยวกันสินค้าที่ไม่ครบจำนวน และสินค้าส่งคืน
  • ดูแลพื้นที่ตรวจรับสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือของแผนกทั้งหมด (คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,รถยกสินค้า และเครื่องมือขนย้ายสินค้า )
  • ติดต่อประสานงานกับผู้ส่งสินค้า รวมไปถึง Supply Chain Management ; DC เกี่ยวกับสินค้าและคุณภาพของการจัดส่ง


  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การณ์การทำงานในตรวจรับสินค้าอย่างน้อย 2 ปี 
  • มีการจัดการงานอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน
  • สามารถปฏิบัติงานแทนผู้จัดการฝ่ายรับสินค้าได้
  • ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm60@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาตราด โทร 039-513900 ต่อ 104,105 

QR code