สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สระบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  บริหารจัดการระบบปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก  ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  การขาย และ การบริหารจัดการลูกค้า
  1.เพิ่มยอดขายโดยการแนะนำ, การวางแผน และ สนับสนุนกลยุทธ์การขาย
  2.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการสร้างสายสัมพันธ์  และใส่ใจกับคำถาม, คำร้องเรียน,  คำแนะนำจากลูกค้าหากเป็นไปได้ ควรสบายตาและทักทายลูกค้า เมื่อลูกค้าถามหาที่วางสินค้าที่ต้องการ  ต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะต้องมีผู้นำทางไปยังที่วางสินค้าเสมอ
  3.ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  4.ตรวจสอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์,  จัดทำแผนงาน และ การปฏิบัติตามให้บรรลุเป้าหมาย
  5.ติดต่อสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
  6.สนับสนุนโปรแกรมการตลาด ภายในแผนก
  • ระบบ  CEA
  • ข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่มีในแผนก
  • ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในการสรุปผลเยี่ยมเยียนลูกค้า  (คำแนะนำที่ลูกค้าตอบ กลับมา)
  • สนันสนุนการขายผลิตภัณฑ์กับแผนกอื่น ๆ 
  • นำเครื่องมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  โปรแกรม BI ,  เพื่อให้บรรลุยอดขายของแผนก
  • รวบรวมคำเสนอแนะที่ลูกค้าตอบกลับมาที่สโตร์  หรือผ่านทาง Customer Panel / Customer Matrix
  7.ปรับเปลี่ยนและพัฒนาข้อมูลสินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  8.รวบรวมข้อคิดเห็นของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในสโตร์ โดยการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสูงและส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ
  9.เพิ่มการ Control Stock สินค้าที่มีมูลค่าสูง และ ง่ายต่อการสูญหาย 
  10.ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ
  11.ตรวจสอบคู่แข่งว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนและการทำกิจกรรมช่วงเทศกาลต่างๆ
  12.แนะนำลูกค้าให้เข้าใจสินค้า Own Brand และส่งเสริมการขาย มีความรู้เพียงพอที่จะนำเสนอคุณลักษณะสินค้าต่อลูกค้า และแนะนำสินค้าตัวใหม่ๆโดยการสาธิตและการแจกสินค้าให้ทดลองตามที่ฝ่ายจัดซื้อกำหนด
  13.มอบหมายให้พนักงาน(พนักงานในพื้นที่ขายและพีซี)ทำความสะอาดพื้นที่ขาย และควบคุมให้พนักงานไม่ละทิ้งสินค้าที่หกกระจายอยู่บนพื้น

  บัญชีสินค้า และ การควบคุมคุณภาพ
  1.จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์  และ  ให้คำแนะนำ,  ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า  เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า
  2.จัดเตรียม,  มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบรอบการตรวจนับสินค้าประจำเดือน  และการตรวจสอบสินค้าประจำปี, ตรวจสอบ รายการสินค้าที่ขอปรับสต็อก
  3.ดูแลสินค้าให้มีการสูญเสีย และ เสียหายน้อยที่สุด  โดยการดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และแนะนำเทคนิคต่าง ๆ  เช่น  การทำmutation  หรือการลดราคาสินค้า
  4.ควบคุมและสั่งการให้มีการจัดเรียงสินค้าตามหลักการFIFO ในพื้นที่ขาย บริเวณชั้นวาง และในพื้นที่จัดเก็บสต็อกสินค้าด้วยเช่นเดียวกัน
  5.ตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุ  และ แนะนำวิธีการดูแลสินค้าเพื่อทำให้ยอดสูญเสีย  และปริมาณสินค้าชำรุดลดน้อยลง  เช่น การจัดรายการส่งเสริมการขาย   เพื่อเป็นการระบายสินค้า
  6.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ,  ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ,  ผู้ผลิต  เพื่อให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา  ราคาถูกต้อง  มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี
  7.อบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องตัวสินค้า   และ  วิธีการใช้งานของสินค้า

  สินค้า
  1.กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต  และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ /  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ,   การจัดส่งสินค้า
  2.กำกับพนักงานเรื่องการจัดเรียงสินค้าที่ขายดี  และสินค้าที่ขายไม่มีความเคลื่อนไหวหรือขายได้ช้าบนชั้นวางอบรมพนักงานในทฤษฎี 6Rights+1อย่างสม่ำเสมอ (สินค้าถูกต้อง สถานที่เหมาะสม, เวลาเหมาะสม ราคาเหมาะสม คุณภาพเหมาะสม สภาพเหมาะสม และ บริการที่เหมาะสม)
  3.วิเคราะห์ผังการจัดเรียงเพื่อการจัดวางสินค้า และหากจำเป็นต้องเปลี่ยนไปจากผังการจัดเรียงเดิม (เหตุผลเช่น เหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า การจัดวางเพื่อเพิ่มยอดการขาย หรือเพื่อให้เหมาะกับสินค้า) ให้นำเสนอต่อผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการสื่อสารกับทางฝ่ายจัดซื้อ
  4.ตรวจเช็คป้ายสินค้า  และป้ายราคาสินค้า  ให้ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบันเสมอ
  5.จัดเก็บสินค้าที่ลูกค้านำไปวางไว้ที่นอกพื้นที่รวมทั้งสินค้าบริเวณจุดชำระเงินและบริเวณด้านหน้ามาไว้ที่เดิมเพื่อให้คงคุณภาพ
  6.รักษามาตรฐานความปลอดภัย,  ความสะอาด และสุขอนามัย  ภายในสโตร์  
  7.รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยได้ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมอยู่เสมอรถฟอร์คลิฟท์ทำงานอย่างปลอดภัย และ แผนกปลอดจาก อุบัติเหต ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน และกฎหมาย
  8.ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากพนักงานหรือลูกค้าหรือจากสาเหตุอื่นๆ
  9.ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบ OPL ของพนักงานอาวุโส.
  10.บริหาร Gap check
  11.บริหาร Aging ให้มีน้อย
  12.ตรวจสอบและอนุมัติ การปรับสต็อคสินค้าที่ชำรุดเสียหาย วิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
  13.ดำเนินการจัดเตรียมและทำการนับสต็อกสินค้าตามตารางที่กำหนดไว้

  การบริหารจัดการพนักงาน และ การพัฒนา
  1.มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานอย่างชัดเจน
  2.ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน
  3.กระตุ้นพนักงานโดยการสร้างแรงจูงใจ  ให้คำแนะนำ  การสอนงานและการให้คำปรึกษา  และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
  4.ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน
  5.อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานทราบ
  6.มีการประเมินผลงานเป็นประจำให้พนักงานทราบข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาความสามารถต่อไป
  7.ประชุมพนักงานสองอาทิตย์ต่อครั้ง
  8.ดูแลให้พีซีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี
  9.ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท
  10.จัดตารางกะของพนักงานในแผนก

  รายงาน
  1.จัดเตรียมรายงานส่งให้กับให้กับผู้บังคับบัญชา   และสรุปรายงานการขาย
  2.ตรวจสอบรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทางพนักงานจัดทำเพื่อนำส่งกรมสรรพสามิตในแต่ละเดือน
  3.ตรวจสอบรายงานการเยี่ยมลูกค้าของ พนักงาน wine specialist (ในกรณีที่มีตำแหน่งนี้ในสาขา)

  ทักษะที่ต้องการ
  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ
  1.จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ / หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง   4  ปี 
  2.มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย  2  ปี   จากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง,

  ความสามารถหลัก 
  1.มีความละเอียดรอบคอบ
  2.สามารถปรับตัวได้ดี
  3.ทำงานเป็นทีม
  4.มีความมั่นใจ ในตนเอง
  5.มีความกระตือรือร้น
  6.สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  7.มีความคิดสร้างสรรค์
  8.มีความอดทนสูง
  9.มีทัศนคติที่ดี
  10.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  ความสามารถทางเทคนิค
  1.มีทักษะด้านการสื่อสาร
  2.มีความเป็นผู้นำ
  3.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  4.มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  5.มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  6.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าจำพวกไวน์

QR code