สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แจ้งวัฒนะ

ประเภท
เขต
สาขา

  ความรับผิดชอบหลัก
  บริหารจัดการเรื่องการเงินของลูกค้า Credit Sales เพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบและกระบวนการของ Credit Control ควบคุมลูกหนี้การค้า (A/R) debt balance ข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้อและเอกสารการจัดส่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวกลางคอยประสานงานกับบัญชีสาขาและสำนักงานใหญ่ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารต่างๆ ของลูกค้า
  2. จัดทำใบเสร็จและกระบวนการการติดตามหนี้ (ตามตารางของลูกค้า Credit) 
  3. ทบทวนเอกสารสำหรับการคืนสินค้า (return stock) พร้อมทั้งระบุใน credit note และส่งให้ลูกค้า
  4. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ และส่งให้สำนักงานใหญ่เพื่อรวมข้อมูลของลูกค้า
  5. ติดตาม outstanding balance และ balance ของลูกค้าและ CDM อย่างใกล้ชิด
  ความรับผิดชอบประจำวัน
      1. จัดทำ order ทั้งแบบ release และ hold โดยพิจารณาจากการชำระเงิน หรือการใช้เกิน credit โดย ให้เป็นไปตามคู่มือการควบคุม credit
  • ดูแลและตรวจสอบคำสั่งซื้อ credit sale
  • ดูแลและตรวจสอบการจัดส่ง
  • จัดการเอกสารการจัดส่งและไฟล์ต่างๆ ให้เรียบร้อย สมบูรณ์
  • ระงับบัญชีของลูกค้าที่มีการจ่ายล่าช้า
  • ดูแลและตรวจสอบยอดรวมคำสั่งซื้อ และรายงานการยกเลิกคำสั่งซื้อ
      2. ควบคุม settlement entries เป็นรายวัน ปรับยอด credit limit เมื่อมี่ความจำเป็น 
  • พิมพ์ receive voucher
  • พิมพ์รายงาน daily settlement 
      3. ควบคุมการโอนเงิน และการติดตามหนี้ และกระทบยอดบัญชีเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะนำเช็คเข้า ธนาคาร
  • บันทึกข้อมูลใบเสร็จชำระเงิน (จากการโอนและเช็ค) จัดทำใบเสร็จการชำระเงิน บันทึกข้อมูล และพิมพ์เอกสารเพื่อจัดทำรายงาน 
  • จัดทำใบนำฝาก (เช็ค) และส่งไปที่ cash room 
  • ตรวจสอบการ clearing การฝากซ้ำ เมื่อมีความจำเป็น และบันทึกผล 
      4. บริหารเรื่องการติดตามหนี้ตามรอบ โดยติตดามจากลูกค้า และส่งเอกสารต่างๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา 
  • ทบทวนเอกสารใบเสร็จที่ครบกำหนด และพิมพ์เอกสารเมื่อมีการร้องขอ
      5.  ตรวจสอบรายงาน Outstanding Receipt พร้อมติดต่อกับลูกค้าในกรณีที่ invoice ยังไม่ได้ชำระ เงิน 
      6. ตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ (Debit / Credit Note) และพิมพ์เอกสารเพื่อขออนุมัติจาก ASGM
  • จัดทำใบเพิ่มหนี้ (Debit note) ในกรณีที่มีการคืนสินค้า
  • จัดทำใบลดหนี้ (Credit note) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
  • จัดทำรายงาน ใบเพิ่มหนี้ (Debit note) และ ใบลดหนี้ (Credit note)
      7. ดูแลราคาที่เปลี่ยนแปลงในแคตตาล็อก พร้อมทั้งสื่อสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  หน้าที่อื่นๆ 
      1. ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่เกิน due date และ invoice ที่ยังไม่เรียบร้อย
      2. จัดเตรียมรายงาน aging และทบทวนเรื่องรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือนกับ ASGM เพื่อหาข้อสรุป ของปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
      3. จัดทำเอกสารเรื่องหนี้เสียให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
      4. เป็นตัวกลางคอยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เอกสารต่างๆ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
      5. ออกเอกสาร “Certified Copy of Tax Invoices” ให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการ โดยยึดตามระเบียบ  ข้องบังคับของบริษัท 
      6. จัดเตรียมและส่งมอบรายงานสรุปประจำเดือน โดยแบ่งประเภทเป็น ลูกค้า / SGM / ASGM พร้อมทั้ง เสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของลูกค้าใหม่ และลบลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

  ทักษะที่คาดหวัง
  การศึกษาและประสบการณ์ที่คาดหวัง
      1. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      2. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี เกี่ยวกับงานบัญชี การเงิน หรือ ตรวจสอบ 

  สมรรถนะหลัก (Core Competency)
      1. ให้ความสำคัญกับลูกค้า 
      2. มีทักษะบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น
      3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
      4. ทุ่มเท
      5. ขยัน
      6. ซื่อสัตย์
      7. แม่นยำ 
      8. สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้ 
      9. มีสำนึกแห่งความกระตือรือร้น
      10. สามารถบริหารจัดการ เรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
      11. ละเอียด รอบคอบ 
      12. บริหารเวลาได้ดี 

  ความสามารถทางเทคนิค
      1. ทักษะทางคณิตศาสตร์
      2. ทักษะคอมพิวเตอร์
      3. สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงานได้

QR code