สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บางบอน

ประเภท
เขต
สาขา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
  • กำกับดูแลการสรุปรายงานยอดสูญเสียของทุกส่วนงาน
  • กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน


  คุณสมบัติ
  • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป


  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในง้านด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์

QR code