สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - รังสิต

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าฝ่ายบุคคล (Supv. - HR)

  หน้าที่รับผิดชอบ
  • สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • จัดทำประวัติพนักงาน
  • จัดทำค่าจ้างพนักงาน
  • ดูแลสวัสดิการของพนักงาน 
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • เพศ : ชาย หญิง
  • อายุ : 28-35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  คุณสมบัติเพิ่มเติม
  • จบปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะการสื่อสาร