สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พิษณุโลก 2

ประเภท
สาขา

ช่างซ่อมบำรุง / Staff 1- GA

  ลักษณะงาน

   

  1. ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในสโตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ ดูแลการใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณของสาขา
  2. ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตามโปรแกรมการซ่อมบำรุงสโตร์
  3. ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพดีและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
  4. ทำรายงาน การแจ้งซ่อมบำรุง ความเสียหายต่างๆและเสนอวิธีการ แก้ปัญหาที่เหมาะสม
  5. ตรวจสอบระบบต่างๆประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน  และประจำปี ลงในบันทึกรายางน (Check list)
  6. ปฎิบัติงานตามแผนเมื่อพนักงานต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
  7. ทำหน้าที่ตรวจติดตามและควบคุมงานที่ว่าจ้างคู่สัญญาดำเนินการ
  8. ทำหน้าที่จัดหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมกับการซ่อมบำรุงของสโตร์ เพ่อเสนอผู้บังคับบัญชา

   

  คุณสมบัติ

   

  1. ชาย / หญิง
  2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ประกาศนียบัตรด้านคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
  4. มีประสบการณ์อย่างน้อย  3  ปี

   

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm89@siammakro.co.th, hrs89@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพิษณุโลก 2 โทร 055-008919 ต่อ104,105