สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ปากช่อง

ประเภท
สาขา

หัวหน้าส่วนงานซ่อมบำรุง (Supervisor – General Affair)

  ลักษณะงาน

  1. ดูแล ติดตามงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในสาขาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และ ทำงานได้สะดวก
  2. วางแผนและจัดเตรียมแผนงานการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ
  3. ดูและ ติดตามและควบคุมงานของ Supplier
  4. ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า และการประสานงานขายกับหน่วยงานต่าง ๆ
  5. ดูแล ติดตาม ตรวจสอบว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
  6. ติดตาม ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานทำความสะอาด , พนักงานเก็บรถเข็น
  7. ทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำสัญญากับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจและเทศบาล
  8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. จบวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส.  ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้า หรือ ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และควบคุมเครื่องยนต์ อย่างน้อย  3  ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารอย่างน้อย 2 ปี
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  6. มีทักษะในการวางแผนและการจัดการ
  7. มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
  8. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm74@siammakro.co.th, hrs74@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาปากช่อง โทร 044-008-498 ต่อ 104,105