สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ปากช่อง

ประเภท
สาขา

หัวหน้าส่วนสินค้าอุปโภค (Supervisor – Non Food)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ควบคุมและจัดการบริหารการสั่งซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการบริการ
  2. รักษามาตรฐานการจัดเรียงและการจัดเก็บสินค้า
  3. บริการจัดการ Stock สินค้าให้เพียงพอ
  4. ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า และการประสานงานขายกับหน่วยงานต่าง ๆ
  5. ดูแล และ ควบคุมยอดสูญเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  6. ติดตามเรื่องการประชาสัมพันธ์การขาย ตามโปรโมชั่นของบริษัท
  7. ติดตาม ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. จบวุฒิการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ขึ้นไป
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
  3. มีประสบการณ์ในสายงานและระดับหัวหน้างานอย่างน้อย  3  ปีขึ้นไป
  4. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  6. มีทักษะในการวางแผนและการจัดการ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm74@siammakro.co.th, hrs74@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาปากช่อง โทร 044-008-498 ต่อ 104,105