สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - หัวหิน

ประเภท
สาขา

Canvas

  ลักษณะงาน

  สรรหาสมาชิกที่มีศักยภาพ กระตุ้นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวให้มีการใช้จ่าย ผ่านการลงพื่นที่ตามแผนการที่ได้กำหนดไว้

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

   

  1. ดำเนินการพิจารณาและสำรวจลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่ออธิบายเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของแม็คโครโปรโมทภาพลักษณ์องค์กร สินค้าและบริการ รวมถึงชักจูงให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกรอกใบสมัครสมาชิก
  2. รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และรายงานข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. กระตุ้นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษและโปรโมชั่นอื่นๆ 
  4. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอบปลาย หรือเทียบเท่า

  ความสามารถหลัก

  1. ชื่อสัตย์ อดแทน แข็งแรง
  2. มีความคิดริเริ่ม
  3. มีทักษะทางการสื่อสาร และทักษะในการชักจูง
  4. มีความมั่นใจในตนเอง
  5. มีความละเอียดรอบคอบ

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm53@siammakro.co.th, hrs53@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาหัวหิน โทร 032 – 522 – 255 ต่อ 104, 105