สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เกาะสมุย

ประเภท
สาขา

Supervisor - Admin

  ลักษณะงาน

  1. ช่วยจัดเตรียมสรุปรายงานต่างๆ ณ สิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกด้านงบประมาณ 
  2. จัดทำงานความถูกต้องในการเบิกของภายใน, การจัดซื้อของใช้ในสโตร์ (ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าขาย) และดำเนินการ
  3. ชำระเงินตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า Non-tradeให้ตรงตามแนวปฏิบัติของบริษัท
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในสาขาและการจัดทำรายงานสรุปเงินสดย่อยของสาขา
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปยอดขายประจำวัน 
  6. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปเงินนำส่งธนาคาร รวมทั้งเงินทอนหรือเงินเหรียญของสาขา
  7. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการทรัพย์สินถาวรของสาขา และการตรวจสอบรายการอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน
  8. ตรวจสอบรายงานสรุปการจัดเก็บรายได้อื่นๆ ของสาขา (Other Income) ที่นอกเหนือจากยอดขาย รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่เช่า
  9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  10. ตรวจสอบยอดเงินโอน ค่าสินค้า
  11. ออกใบเสร็จรับเงิน Other Income

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง 
  2. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
  3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm31@siammakro.co.th, hrs31@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย  โทร.  077 – 960140  ต่อ  104