สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แหลมฉบัง

ประเภท
สาขา

SM – Dry Food (ผู้จัดการส่วนแผนกสินค้าอุปโภค/บริโภค)

  ลักษณะงาน

  บริหารจัดการระบบปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนก ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีดังนี้

  1. เพิ่มยอดขายโดยการแนะนำ การวางแผน และสนับสนุนกลยุทธ์การขาย
  2. ตรวจสอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์,จัดทำแผนงาน และการปฏิบัติตามให้บรรลุเป้าหมาย
  3. ดูแลสินค้าให้มีการสุญเสีย และ เสียหายน้อยน้อยที่สุด โดยการดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ,ผู้ผลิต เพื่อให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา ราคาถูกต้อง มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี
  5. กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม
  6. รักษามาตรฐานความปลอดภัย,ความสะอาด และสุขอนามัย ภายในสโตร์ รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยได้ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมอยุ่เสมอ รถฟอร์คลิฟท์ทำงานอย่างปลอดภัย และ แผนกปลอดจากอุบัติเหตุ
  7. ควบคุมดูแล ประเมินผลงานเป็นประจำให้พนักงานทราบข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาความสามารถต่อไป

   


  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ / หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 4 ปี
  2. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี จากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
  3. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
  4. ทำงานเป็นทีม,สามารถปรับตัวได้ดี,มีความละเอียดรอบคอบ
  5. มีความอดทนสูง,มีทัศนคติที่ดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  6. มีความเป็นผู้นำ,มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง,มีทักษะด้านการสื่อสาร
  7. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์,มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm109@siammakro.co.th, hrs109@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา แหลมฉบัง โทร 033-085-400 ต่อ 104,105