สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สตูล

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร   
  • จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน   ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ  และเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  ดูแลงานด้านธุรการทั่วไป และ บริหารจัดการสำนักงาน   
  • มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพให้ปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
  • นำระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาใช้จัดระบบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
  • สื่อสาร   ประกาศระเบียบปฏิบัติ  รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบ
  • รายงานประเด็นต่าง ๆ  ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลสนับสนุน

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง
  • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมสงเคราะห์
  • หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ E-mail : jobs@siammakro.co.th