สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ประจวบคีรีขันธ์

ประเภท
เขต
สาขา

สินค้าผักและผลไม้ (Supv.- F&V)

  คุณสมบัติ ตำแหน่งระดับผู้บริหาร, ระดับผู้จัดการฝ่าย, ระดับผู้จัดการส่วน (Section Manager), ระดับหัวหน้างาน (Supervisor)

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ตรงตามสายงานที่สมัครดังนี้
  • 5 – 7 ปี สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสโตร์
  • 3 – 5 ปี สำหรับตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการส่วน
  • 2 – 3 ปีสำหรับตำแหน่งหัวหน้างาน

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm110@siammakro.co.th,hrs110@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา   ประจวบคีรีขันธ์…โทร   (032) 082 -726   มือถือ 095-629-2209