สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ยโสธร

ประเภท
เขต
สาขา

Admin Supervisor

  ลักษณะงาน
  1. ช่วยจัดเตรียมสรุปรายงานต่างๆ ณ สิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกด้านงบประมาณ
  2. จัดทำงานความถูกติ้เงในการเบิกของภายใน การจัดซื้อของใช้ในสโตร์ และดำเนินการ
  3. ชำระเงินตามขั้นตอนจัดซื้อสินค้า Non-trade  ให้ตรงตามแนวปฏิบัติของบริษัท
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปยอดชายประจำวัน ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปเงินนำส่งธนาคาร รวมทั้งเงินทอนหรือเหรียญของสาขา
  5. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกทรัพย์สินถาวรของสาขา และการตรวจสอบรายการอุปกรณ์และเครืองใช้สำนักงาน
  6. ตรวจสอบรายงานสรุปการจัดเก็บรายได้อื่นๆ ของสาขา ที่นอกเหนือจากยอดขาย รวมทั้งค่อเช่าพื้นที่เช่า
  7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบยอดเงินโอน ออกใบเสร็จเงิน Other Income

  คุณสมบัติ
  1. เพศ ชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
  3. มีประสบการณ์ด้านงาน ธุรการ บัญชี อย่างน้อย 3 ปี โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก หรือ ซุปเปอร์มาเก็ต มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสือสาร มีความละเอียดรอบคอบ และทุ่มเท 
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี   ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm79@siammakro.co.th, hrs79@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ยโสธร โทร…045-971-184ต่อ…104,105

QR code