สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สกลนคร

ประเภท
เขต
สาขา

Fresh Manager

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติการของแผนกอาหารสดของสาขา ซึ่งจะต้องบรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการการสูญเสียให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังต้องฝึกอบรม จัดการ และสอนงานผู้จัดการแผนกและหัวหน้างาน รวมทั้งดูแลสินค้า การสั่งซื้อสินค้า จัดหาและจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงตามปกติ เก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการบริการอาหารที่ถูกสุขอนามัย(ตามเกณฑ์ข้อบังคับของ GMP) 

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  1. ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน
  2. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ากลุ่มอาหารสด มีคุณภาพและความสดที่ดี รวมทั้งตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และมีการหมุนเวียนตามหลักการFIFO 
  3. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนมีความพึงพอใจในการจับจ่ายใช้สอย ตอบรับข้อตำหนิ หรือข้อสงสัย และข้อร้องเรียนของลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการสร้างสัมพันธภาพ และสอนให้พนักงานรู้จักการสบตากับลูกค้าและทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้ามองหา
  4. รักษาและขยายฐานลูกค้าด้วยการให้บริการ
  5. รับผิดชอบในการจัดแผนผังของแผนกและมาตรฐานการขายสินค้า ดำเนินการให้แน่ใจว่าสินค้าถูกจัดเรียงตามหลักทฤษฎี 6Rights+1 ด้วยการสอนทฤษฎีนี้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
  6. มีความรู้ที่ดีในคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้า Own Brand และสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าได้
  7. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ที่ดีในคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้า Own Brand และสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าได้
  8. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษามาตรฐานของสุขอนามัย และความปลอดภัย ใรทุกแผนกของฝ่ายอาหารสด โดยดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และลูกค้ามีความปลอดภัย เครื่องมือรักษาความปลอดภัย และอุปกรร์ป้องกันอันตรายได้ถูกใช้งาน ทุกแผนกปลอดจากการเกิดอุบัติเหตุ และไม่มีสินค้าตกหล่นอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล  
  9. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น
  10. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสด ราคาและปริมาณของสินค้าที่เหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มของลูกค้า
  11. ควบคุมและจัดการ การเช็คสต็อคสินค้า
  12. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้งานเครื่องมือของหน่วยงานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาตามข้อแนะนำของผู้ผลิต รวมไปถึงดำเนินการให้มั่นใจว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดี ประสานงานกับแผนกALCและGAในการทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ สำหรับพนักงาน รวมทั้งบำรุงรักษาตามข้อกำหนด เช่นการดูแลรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นต้น
  13. ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์ 
  14. การบริหารจัดการความสูญเสียและการป้องกันสินค้าสูญหาย
   •ดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าสต็อคของสินค้าในแผนกอาหารสดทุกแผนกมีความถูกต้อง
   •ดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจในการควบคุมการทำลายสินค้าทิ้งและการเคลียร์สินค้า
  15. รับผิดชอบต่อการตรวจสอบสุขอนามัยของสาขา
  16. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท
  17. ตรวจสอบและอนุมัติการจัดตารางกะของพนักงาน
  18. ติดตามกิจกรรมของคู่แข่งขัน
  19. ทำงานอื่นๆทีได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและผู้จัดการสาขา

  ทักษะที่ต้องการ
  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ:  
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหร เกษตรกรรม หรือด้านงานบริการ แต่ไม่จำเป็น 
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปีในตำแหน่งผู้นำของแผนกอาหารสดในซุปเปอร์มาร์เกตที่มีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่จำเป็น

  ความสามารถหลัก 
  1. ใส่ใจในรายละเอียด ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์, สามารถทำงานเป็นทีมได้, กล้าตัดสินใจ มีแรงจูงใจในการทำงาน 
  2. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ และรอบคอบ 
  3. สามารถผลักดันธุรกิจ มองหาโอกาสต่างๆ ในอนาคต สามารถปรับตัวได้ง่าย
  4. มีทักษะการวิเคราะห์
  5. สอนงาน พัฒนา และสามารถสร้างทีมงานได้
  6. บริหารบุคคลากรอย่างดีเยี่ยมสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  7. สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  9. หลงใหลในเรื่องอาหาร

  ความสามารถทางเทคนิค
  1. สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่อากาศเย็นได้ (-20 องศาเซลเซียส) เมื่อมีความจำเป็น
  2. สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  4. เคยผ่านการอบรมทางด้านสุขอนามัยอาหาร และประกาศนียบัตรยังสามารถใช้งานได้อยู่

  ติดต่อ

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
  459 หมู่ 3 ถนนบ้านกกส้มโฮง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
  จังหวัดสกลนคร 47000

  โทร : 042-171 461 – 64  ต่อ 104, 105

  E-mail : hrm24@siammakro.co.th: hrs24@siammakro.co.th