สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ร้อยเอ็ด

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการส่วนธุรการและซ่อมบำรุง

  ลักษณะงาน

  1. ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
  2. วางแผนและจัดเตรียมโปรแกรมการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ
  3. ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดเตรียมแผนสำรองให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
  4. ควบคุม ดุแล และติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดหาซัพพลายเออร์หรือคู่สัญญา
  5. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์และคู่สัญญาที่จัดหามานั้นถูกต้อง เหมาะสมกับการบำรุงรักษาส่วนต่างๆ
  6. ดูแล บริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกำลังคนทั้งภายในและภายนอกแผนก
  7. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทฯ ควบคุมและจำกัดแมลง เพื่อให้มั่นใจและรักษาระดับการบริการให้เหมาะสม
  8. ดูแลให้มีการตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาก่อนการใช้งานอย่างเหมาะสม
  9. ดูแลเพื่อในมั่นใจว่ามีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่นโฟล์คลิฟท์ รถยกสินค้า รถยกพาเลทไฟฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการตัด ฯลฯ
  10. จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการซ่อมแชมและบำรุงรักษาประจำปี
  11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
  3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อน เครื่องระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และควบคุมเครื่องยนต์ อย่างน้อย 5  ปี
  4. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารอย่างน้อย 3 ปี
  5. สามารถทำงานเป็นทีม
  6. มีภาวะผู้นำ

  ส่งใบสมัครงาน(resume)มาได้ที่อีแมล์ hrm28@siammakro.co.th,hrs28@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาร้อยเอ็ด โทร 043-525680-9  ต่อ  104-105