สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - วารินชำราบ

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค Section Manager - Dry Food 2

  ลักษณะงาน 

  1. บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก
  2. ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  3. ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน
  4. กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า
  5. ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  6. ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ
  7. จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์ และ ให้คำแนะนำ, ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
  3. มีความเป็นผู้นำ และมีความระเอียดรอบคอบ
  4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153