สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พะเยา

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
  4. กำกับดูแลการสรุปรายงานยอสูญเสียของทุกส่วนงาน
  5. กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน

   

  สวัสดิการ

  1. ประกันสุขภาพ
  2. ค่าตอบแทนพิเศษ
  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  4. ประกันชีวิต
  5. ค่าทำงานล่วงเวลา
  6. ทุนการศึกษา
  7. ค่ายานพาหนะ
  8. ประกันสังคม
  9. เงินโบนัสตามผลงาน

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศ : หญิง , ชาย
  2. อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  4. ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

   

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีประสบการณ์ในง้านด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย 5 ปี
  3. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง
  6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm87@siammakro.co.th, hrs87@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพะเยา โทร 054 – 071501 ต่อ 104 - 105

   

  คุณจิราวัฒน์ (ป้อม)  japirom@siammakro.co.th 02-067-8148

  คุณปริญญา (มาร์ช) pkhomgri@siammakro.co.th 02-067-8153