สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พะเยา

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor – Human Resources (หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล)

  ลักษณะงาน

  1. มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงาน
  2. คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องและตรงเวลาตามที่กำหนด 
  3. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. ดูแลและจัดสรรสวัสดิการและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน
  5. ติดต่อหน่วยงานที่สัมพันธ์กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น สำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน แรงงานจังหวัด
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า หรือผู้บริหาร

  คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง  อายุ 25-35 ปี
  2. ปริญญาตรีด้านการบริหารบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านการบริหารงานบุคคล
  4. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. มีทัศนคติที่ดี สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm87@siammakro.co.th, hrs87@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพะเยา โทร 054 – 071501 ต่อ 104 - 105