สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สุโขทัย

ประเภท
เขต
สาขา

Customer Development Officer – (CDO)

  ลักษณะงาน

  1. วางแผน จัดการ ดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้า
  2. พัฒนายอดการขายของลูกค้าในบัญชีลูกค้า
  3. เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าและช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอีกด้วย   
  4. ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน  

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 

  1. การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์การทำงานมา 0-2 ปี ในการเป็นหัวหน้าส่วนงานขายและการบริการลูกค้า การจัดการฐานข้อมูล ขององค์กรค้าปลีก หรือค้าส่ง

  คุณสมบัติ

  1. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
  2. มีรถยนต์ 
  3. สุภาพเรียบร้อย 
  4. มีแรงจูงใจ 
  5. ทำงานเป็นระบบ 
  6. ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm.70@siammakro.co.th, hrs.70@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาสุโขทัยโทร. 055-013-130-40 ต่อ104และ105