สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แม่สอด

ประเภท
เขต
สาขา

ALC Manager

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  และกำกับดูแลรายงานต่างๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา  รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อกประจำปีและการปรับสต็อก รวมทั้งกำกับดูแลสั่งการพนักงานในแผนก

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  Logistics and General Administration Function

  1. กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำการบำรุงรักษาในเรื่องเกี่ยวกับการช่อมบำรุง Hardware
  2. กำกับดูแลเรื่องบำรุงรักษาเครื่อง PC รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุด POS และเครื่องชั่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  3. กำกับดูแลการจัดทำรายงานสรุปต่างๆให้มีความถูกต้องแม่นยำตรงตามเวลา และสามารถนำไปแจกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทันตามเวลาที่กำหนด
  4. กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตามการพิมพ์ Gap Check Report ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5. กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายสินค้า, ป้ายราคาสินค้า ให้ทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้อง
  6. กำกับดูแลการสรุปรายงานยอดสูญเสียของทุกส่วนงาน ให้ถูกต้อง ตรงตามเวลา ก่อนที่จะส่งให้กับผู้จัดการทั่วไปสาขา
  7. ประสานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทซ่อมบำรุงในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้ดีเสมอ 
  8. กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และจัดทำสรุปให้กับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง
  9. กำกับดูแลการสรุปรายงาน MIS ประจำเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลา ก่อนส่งให้กับผู้จัดการทั่วไปสาขาและฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานใหญ่
  10. จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่จำเป็นไว้อย่างเป็นระบบ

  Audit Function

  1. กำกับดูแลให้การสุ่มตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก Goods Receiving ร่วมกับ Internal Audit เป็นไปด้วยความถูกต้อง
  2. กำกับดูแลการดำเนินการเช็คสต็อกสินค้า Year-end และ Cycle Stock Take รวมทั้งกำกับดูแลการปรับสต็อกให้ถูกต้องรวดเร็วภายในกำหนดเวลา
  3. กำกับดูแลระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านสินค้าคงคลังของสโตร์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและนโยบายของบริษัทฯ

  Other Function

  1. ดำเนินการฝึกอบรมและจูงใจพนักงาน  ตรวจตติดตามและควบคุมกิจกรรมของพนักงานโดยผ่านการพัฒนาและดำเนินการตามแผนงานของพนักงาน, ประเมินผลการปฏิบัติงาน, สอนงานและให้คำปรึกษา
  2. ปฏิบัติหรือบริหารจัดการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. วางแผนตารางการทำงานของพนักงานในแผนก

  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ

  1. ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ควรมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปี 

  ความสามารถหลัก

  1. มีแรงจูงใจ
  2. กล้าตัดสินใจ
  3. ทำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
  4. เป้าหมายและคน
  5. หนักแน่นและเป็นตัวอย่างที่ดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน 
  7. ทำงานได้เป็นเวลานาน
  8. ใส่ใจในรายละเอียด
  9. สามารถทำงานเป็นกะได้
  10. มีทัศนคติเชิงบวก 
  11. ซื่อสัตย์และจงรักภักดี

  ความสามารถทางเทคนิค

  1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5  ปีในงานด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนทศ  จากองค์กรธุรกิจประเภทค้าปลีก หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต, หรือจากองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการมีทักษะในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม    
  2. มีความเป็นผู้นำ
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  5. ทักษะในการเจรจาต่อรอง
  6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์