สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำปาง

ประเภท
เขต
สาขา

Section Manager - Fruit & Vegetable (ผู้จัดการส่วน สินค้าผักและผลไม้)

  ลักษณะงาน

  1. ควบคุมและมอบหมายงานในเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า วางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์
  2. ควบคุมและมอบหมายงานเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป็นไปตามหลักการ FIFO
  3. ดำเนินการร่วมกับแผนกตรวจรับสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
  4. ให้ความใส่ใจกับความต้องการ / ข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการบริการให้อยู่ในระดับสูง สร้างความพึงพอใจโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ
  5. ควบคุมและมอบหมายงานด้านการรักษาความสะอาดสต็อกสินค้า,ชั้นวางสินค้า,และพื้นที่การทำงาน,ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP
  6. ดูแลการเติมสินค้า โดยให้ความสำคัญกับสินค้าลงวารสารแม็คโครเมลล์ สินค้าขายดี และสินค้าที่ขาดก่อนเสมอ
  7. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของป้ายราคา
  8. บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้หรือน้อยกว่า
  9. บริหารและจัดการตารางการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง  อายุ 28 – 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี งานแผนกอาหารสด ในห้างสรรพสินค้า
  4. มีความเป็นผู้นำ
  5. มนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพอใช้
  8. สามารถทำงานเป็นกะได้
  9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105