สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำปาง

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor - General Affair (หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง)

  หน้าที่รับผิดชอบ
  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง วางแผน, จัดการ, บริหารและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงสโตร์ (อาคารและอุปกรณ์), ระบบความปลอดภัย, ความสะอาดสุขาภิบาล, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจว่าสโตร์จะดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ลักษณะงาน
  • ดูแล ติดตามงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในสโตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้
  • วางแผน และจัดเตรียมโปรแกรมการซ่อมบำรุงสโตร์
  • ดูแล ติดตามตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพดีและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
  • ดูแล ติดตามและควบคุมงานที่ว่าจ้างคู่สัญญาดำเนินการ
  • จัดทำรายงานความเสียหายและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับพนักงาน
  • ดูแล ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนักงานดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย รวมทั้งแนวทางปฎิบัติ การฝึกปฎิบัติ
  • ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง  อายุ 28 – 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี สายงานซ่อมบำรุง
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพอใช้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105

QR code