สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำปาง

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor - Bakery (หัวหน้าแผนกเบเกอรี่)

  หน้าที่รับผิดชอบ
  • มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนก ในการควบคุม จัดทำกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย

  ลักษณะงาน
  1. กำหนดและวางแผนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม order และประมาณการยอดขาย
  2. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
  3. ดำเนินการผลิตสินค้าที่มีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้าตามหลักการ FIFO
  4. แนะนำและส่งเสริมการขายสินค้า Own Brand กับลูกค้า มีความรู้ในตัวสินค้ามากเพียงพอที่จะนำเสนอให้ลูกค้าได้ รวมไปถึงการจัดสาธิต และจัดชิมสินค้าที่ออกใหม่ในแผนก
  5. รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของสาขาให้อยู่ในระดับสูง รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ดูแลให้มีการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายมีการใช้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา แผนกปลอดจากอุบัติเหตุ และไม่มีสินค้าตกอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล
  6. อบรมพนักงานในเรื่องการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของแผนกเบเกอรี่
  7. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท
  8. จัดทำตารางกะของพนักงานในแผนก
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25 – 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี งานแผนกเบเกอรี่ ในห้างสรรพสินค้า
  4. มีความเป็นผู้นำ
  5. มนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพอใช้
  8. สามารถทำงานเป็นกะได้
  9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105

QR code