สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กำแพงเพชร

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor – Admin ( หัวหน้าแผนกธรุการบัญชี )

  ลักษณะงาน

  1. ช่วยจัดเตรียมสรุปรายงานต่าง ๆ ณ สิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกด้านงบประมาณ
  2. จัดทำงานความถูกต้องในการเบิกของภายใน, การจัดซื้อของใช้ในสโตร์ (ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าขาย) และดำเนินการ
  3. ชำระเงินตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า Non – Trade ให้ตรงตามแนวปฎิบัติของบริษัท
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในสาขาและการจัดทำรายงานสรุปเงินสดย่อยของสาขา
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  6. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปเงินนำส่งธนาคาร รวมทั้งเงินทอนหรือเงินเหรีญของสาขา
  7. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการทรัพย์สินถาวรของสาขา และการตรวจสอบรายการอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน
  8. ตรวจสอบรายงานสรุปการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ ของสาขา (Other Income) ที่นอกเหนือจากยอดขาย รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่เช่า
  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  10. ตรวจสอบยอดเงินโอน ค่าสินค้า
  11. ออกใบเสร็จรับเงิน Other Income

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25 – 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชี
  3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 3  ปี
  4. มีความระเอียดรอบคอบ
  5. มีใจรักงานบริการ, มีภาวะผู้นำ
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm45@siammakro.co.th, hrs45@siammakro.co.th, pcharoens@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากำแพงเพชรโทร 055-717777ต่อ104, 105