สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กำแพงเพชร

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor – Admin

  ลักษณะงาน

  • จัดเตรียมสรุปรายงานต่าง ๆ ณ สิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชี และการเงินสำนักงานใหญ่ รวมทั้งตรวจสอบการลงบันทึกด้านงบประมาณ
  • จัดทำงานความถูกต้องในการเบิกของภายใน, การจัดซื้อของใช้ในสโตร์ (ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าขาย) และดำเนินการ
  • ชำระเงินตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า Non –trade ให้ตรงตามแนวปฏิบัติของบริษัท
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในสาขาและการจัดทำรายงานสรุปเงินสดย่อยของสาขา
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปเงินนำส่งธนาคาร รวมทั้งเงินทอนหรือเงินเหรียญของสาขา
  • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการทรัพย์สินถาวรของสาขา และการตรวจสอบรายการอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน
  • ตรวจสอบรายงานสรุปการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ ของสาขา (Other Income) ที่นอกเหนือจากยอดขาย รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่เช่า
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • ตรวจสอบยอดเงินโอน ค่าสินค้า
  • ออกใบเสร็จรับเงิน Other Income

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย – หญิง  อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านบัญชีบริหาร โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก  มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี
  • มีใจรักงานบริการ, มีภาวะผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ และทุ่มเท
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm45@siammakro.co.th, hrs45@siammakro.co.th, pcharoens@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากำแพงเพชรโทร 055-717777ต่อ104, 105