สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่ 2

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานตรวจรับสินค้า

3 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบเอกสารที่ทางขนส่งมายื่นเพื่อส่งสินค้าว่าตรงตามวัน และเวลาที่กำหนด
  2. ตรวจสอบสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเรียบร้อย และมี Barcode ที่ถูกต้องและติดอยู่ที่ตัวสินค้า
  3. ตรวจเช็คสินค้าตามเอกสารของทางบริษัทนั้นๆ และใบ Order ของทาง Makro ตรงตามเอกสารสินค้า
  4. เช็คสภาพสินค้าอาหารสด ตาม spec ที่กำหนดพร้อมจำนวนที่ถูกต้อง
  5. ควบคุมการเบิกเอกสาร DN, DA, Tranfer อย่างเคร่งครัด
  6. ตรวจเช็คเอกสาร และสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน เมื่อมีการทำคืนสินค้ากลับทางบริษัท

  คุณสมบัติ

  1. ชาย  อายุ 25 – 35 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  2. มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารคลังสินค้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. สามารถสื่อสาร ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  5. ทำงานเข้ากะได้ สามารถขับรถยนต์ได้ (ขับรถฟอร์คลิฟท์)

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm41@siammakro.co.th, hrs41@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเชียงใหม่ 2 โทร 053-447785-99 ต่อ104 ,105