สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สระแก้ว

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล (Staff1-ALC)

  ลักษณะงาน

  • ตรวจสอบความถูกต้องของระบบข้อมูล รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,จัดทำรายงานสต๊อก,การเก็บและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  • ดำเนินการคีย์การสั่งซื้อผ่านระบบ OPL หรือ SuChaMa และบันทึกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง
  • จัดทำป้ายราคาสินค้าและป้ายสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ

  1. ประกาศนียบัตรด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ควรมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี
  3. มีทักษะในการสื่อสาร
  4. ……………………………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………………………………

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm30@siammakro.co.th, hrs30@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…สระแก้ว…….โทร……037-220801…ต่อ…104,105……