สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แหลมฉบัง

ประเภท
เขต
สาขา

Section Manager ALC

  ลักษณะงาน

  1. กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
  4. กำกับดูแลการสรุปรายงานยอสูญเสียของทุกส่วนงาน
  5. กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีประสบการณ์ในง้านด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย 5 ปี
  3. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง
  6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153